Zadzwoń zamów

+48 501 47 79 79

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Oferujemy sporządzenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla nadzoru przy odbiorze budynku oraz przy sprzedaży.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takie jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja.

W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu eksploatacji i zwyczajów użytkowników.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Określanie zintegrowanej charakterystyki energetycznej polega na zestawieniu cech ocenianego budynku. Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku nowego oraz przebudowanego są podstawą do obliczenia wskaźnika EP – energii końcowej, wyrażonej w kWh/m2*rok a następnie wskaźnika EK- energii końcowej. Energia końcowa jest wynikiem energii EP pomniejszona o stratę przesyłu ciepła.

Energia końcowa EK wyrażona w kWh/m2*rok pozwala na przybliżone obliczenie kosztów utrzymania budynków na cele ogrzewcze.

Co zawiera Świadectwo?

Świadectwo zawiera:

 • Podstawowe dane dotyczące budynku i ilość energii niezbędnej na potrzeby wynikające z ogrzewania, korzystania z ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także ilość energii wymaganej na potrzeby oświetlenia.
 • Wskaźniki porównawcze.
 • Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień pozwalających obniżyć zapotrzebowanie na energię.

W jakiej formie jest przygotowywane Świadectwo?

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo może być sporządzone w formie elektronicznej z podpisem osoby uprawnionej. Na Twoje życzenie możemy sporządzić je również w formie papierowej i wysłać na wskazany przez Ciebie adres.

Dlaczego świadectwa są potrzebne?

Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji oraz mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego nabywcy i najemcy muszą mieć dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia zawieranie uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne stawiają właścicieli, nabywców i najemców w komfortowej sytuacji, ponieważ dysponują oni jawną charakterystyką energetyczną budynków. Spodziewamy się także, że przyczynią się one do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków.

Co mówi Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków?

Ustawa nakazuje sporządzenie świadectwa Charakterystyki Energetycznej przy sprzedaży lub najmie.

Art. 3.
1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca
w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.

oraz

Art. 11.
1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje
odpowiednio nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.
2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nabywca albo
najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie
zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną przekazane w terminie
2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym
niż 6 miesięcy w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
na koszt zbywcy albo wynajmującego.
4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.

WNIOSEK: Sprzedający musi przekazać kupującemu Świadectwo, a jak tego nie zrobi to można je wykonać na jego koszt.

Wprowadzenie świadectw powinno:

 • zachęcić do projektowania i budowy budynków energooszczędnych,
 • stymulować poprawę cech energetycznych budynków istniejących,
 • stanowić ważny czynnik w konkurencji rynkowej przy wynajmie i sprzedaży.

Kiedy sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej i dla jakich budynków?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

 • budynku nowego oddawanego do użytkowania
 • budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się także dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży lub wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym.

W przypadku nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali mieszkalnych wprowadzanych na rynek do obrotu pierwotnego i wtórnego.

Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy, zarządca budynku ani jego właściciel.

Ten zakaz, który jest wprowadzany do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków, ma na celu wyeliminowanie zagrożenia nieobiektywności i niezależności osób oceniających budynek i jest podyktowany koniecznością zachowania właściwych postaw etyczno-moralnych.

Jak długo ważne jest Świadectwo?

Świadectwo jest ważne 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalne służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²/rok,
 • mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego:

 • Właściciel budynku/lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku\lokalu.
 • Nabywca i najemca budynku/lokalu mają wiarygodne i obiektywne informacje o jego charakterystyce energetycznej oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
 • Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.

Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

ZGADZAM SIĘ POLITYKA PRYWATNOŚCI